28 Şubat 2018

Kar?s?na giden yol kocas?ndan gecti-1

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

?stanbul’un üstü aç?k ve sosyetesinin u?rad??? bir AVM de ba?lad? her ?ey, yaz tatili sonras? spor merkezinde a??rl?klar alt?nda çal???rken rastlad?m Cengiz’e sar???n renkli gözlü fit say?labilecek bir vücuda sahip birazda kibar biriydi, spor merkezine yeni kay?t olmu? olmal?yd? ki aletlerde ya?ad??? acemilikler sebebiyle sürekli olarak hocalardan yard?m isteyip hareketleri hat?rlatmalar?n? bekliyordu, malum hocalarda öncelikle kad?n mü?terilere hizmet vermeyi tercih ettikleri için bir kaç defa yapmas? gereken hareketi ben göstermi?tim yard?m için.Bu sayede tan??m?? kar??la?malar esnas?nda öncelikle selamla?ma ile devam eden samimiyet daha sonra spor merkezinin kafesinde kar??l?kl? olarak meyve suyu ikram? ile devam eder hale gelmi?ti. Yakla??k bir ay kadar bu ?ekilde selamla??p ufak tefek sohbetlerden sonra bir Cuma ak?am? yine Cengiz ile spor merkezinde iken merdivenlerden inen Esmer 165 cm boylar?nda iri say?lacak memelere ve sütun gibi bacaklara sahip hatuna tak?lm??t? gözüm, tam bir afetti merdivenlerden inerken etrafa bak?yor ve birini ar?yor gibiydi, ben onu çakt?rmadan keserken oda bizim tarafa do?ru bakt? ve sonra yürümeye ba?lad? direk bize do?ru geliyordu ve geldi geldi geldi yan makinede antreman yapan Cengiz’in yan?nda durdu, Cengiz yapm?? oldu?u hareketi yar?m b?rakarak ” Hayat?m ho? geldin” dedi ve öptü bu esmer afeti, sonra bana dönüp e?im Ayça tan??t?ray?m dedi, ben biraz önce hatunu ba?tan aya?a kesmenin verdi?i mahcubiyetle elini s?karak memnun oldum dedim . Cengiz daha önceki sohbetlerimizde evli oldu?unu söylemi?ti ama böyle bir afetle evli oldu?unu belirtmemi?ti tabiki… tan??ma fasl?ndan sonra Cengiz ve Ayça birlikte program?n? almak için spor hocas?na gittiler, giderken bir taraftan Ayça’n?n yürüyü?ünü ve poposunu seyrediyordum, kendisi gibi götü de muhte?emdi. Neyse bunlar Ayça’n?n program?n? ald?lar ve Ayça spor hocas?n?n e?li?inde antremanlar?na ba?lad?. Art?k daha bir samimiyetle Cengiz’e yakla??yor hareketlerine yard?m ediyor ve spora geldi?imiz günleri ayarlayarak birlikte spor yapmaya çal???yordum, bunda Ayça’n?n muhte?em fizi?inin ve o fizi?in yaratt??? ça?r???m?n etkisi çoktu aç?kças?, özellikle o hangi alette çal???yorsa ona yak?n aletlerde çal??maya özen gösteriyor, kocas? gibi ona da yard?m ediyordum. Cengiz ile devam eden sohbetimiz daha ilerlemi? özellikle soyunma odas?nda hatunlar üzerine de konu?maya ba?lam??t?k, yanl?z soyunma odas?nda dikkatimi çeken ?ey Cengiz’in soyunup giyinirken tamamen ç?plak kalarak giyinmesi ve du?a gitmesi olmu?tu, tamamen k?ls?z fakat fit bir vücuda sahipti yan?mda çok rahat hareket ediyor e?ilip kalk?yor ve tüm bunlar? yaparken ben bak?yormuyum diye çakt?rmadan bana bak?yordu. Spor sayesinde geli?en dostlu?umuz iyice ilerlemi?ti, art?k spor bitince hemen gitmiyor AVM deki cafelerde oturup bir?eyler içiyor ve sohbet ediyorduk, ?zmir’den gelmi?lerdi ve ?stanbul’a yabanc?lard?, hem biraz ortam olsun hemde stres atmak amac?yla spora ba?lam??lard?. Cengiz ile muhabbetimiz art?kça e?i Ayça ile de iyiden iyiye samimiyetimiz artm?? ve spor merkezinde hep yan?nda ve yard?mc?s? olmaya ba?lam??t?m, gelmedi?i zamanlar Cengiz’e soruyor merak ediyordum, Cengiz’le soyunma odas? sohbetlerimizde art?k seks muhabbetleri de yap?lmaya ba?lam?? ve esmer hatunlardan çok ho?land???m? belirtmi?tim, özellikle Ayça gibi hatunlardan deyip kar?s?n? örnek bile göstermi?tim utanmadan ve oda fark?nday?m demi?ti ve gülümsemi?ti arkas?ndan da sen neden soyunma odas?nda rahat davranm?yorsun diye sordu ? nas?l dedi?imde sürekli olarak havlu ile dolan?yorsun kendini rahat b?rak erkek erke?eyiz yi?idin mal? meydanda olur dedi ve s?r?tarak du?a gitti söyledi?inden ne anlam ç?karmam gerekir diye dü?ünürken, Cengiz du?a girmeden geri geldi ve çantas?nda bir?ey al?p ayr?ca o be?endi?in Esmer hatuna ula?man için baz? engelleri ikna etmen gerekir deyip tekrar gülümseyerek du?a yöneldi, engel ne diye kara kara dü?ünerek du?a yöneldi?imde tüm kabinlerin dolu oldu?unu gördüm, en sondaki kabinin cam kap?s?nda ise Cengiz’in havlusu as?l?yd? kendisi Fenerbahçe taraftar? oldu?u için spor merkezinin havlusunu kullanm?yor ve Kendi havlusunu getiriyordu, Cengizin kabinine do?ru yöneldim ve kap?s?n?n kapal? olmad???n? fark ettim ve art?k ne olacaksa olsun diyerek içeriye dald?m Cengiz tamamen ç?plak bir halde vücudunu sabunluyordu, içeri dal?nca pardon kap? aç?k olunca bo? zannetmi?tim dedim, yüzüme bakt? k?smen bo? say?l?r doldurmak istermisin dedi, art?k dönü?üm yoktu içeriye girmi?tim neden olmas?n dedim ve siyah caml? kap?y? kapatt?m. Oldukça geni? bir du? yeriydi, siyah caml? olmas? içerinin görünmesini engelliyordu, kap?y? kapat?r kapatmaz Cengiz iki ad?m at?p yan?ma geldi ve ?u havludan kurtul art?k deyip belimdeki havluyu çözdü ?imdi ikimizde ç?r?lç?plakt?k ba?tan a?a?? beni süzüyordu, söyledi?i ilk laf ” dedi?im gibi Ayça’ya ula?mak için önce beni ikna etmelisin” oldu arkas?ndan bay?l?yorum senin k?ll? bedenine dedi elini uzatt? ve sikimi tutup ok?amaya ba?lad?, evet bu elimdeki ?ey beni ikna ederse Ayça’ya ula??rs?n deyip önümde e?ildi ve elinde tuttu?u sikimi yalamaya ba?lad?, daha önce CD ve travesti beçermi?tim ama aradan uzun zaman geçmi?ti ve ?imdi bir erkek yarra??m? emiyordu tüm du?lardan su akt??? için içerisi oldukça gürültülüydü, rahat rahat ama çok fazla k?s?k sesle olmadan konu?uyordu, ?imdi Cengiz bir taraftan ta??aklar?m? eliyle ok?uyor di?er taraftan yarra??m? emiyordu, emdikçe yarra??m kaz?k gibi oldu art?k bende Cengiz’in kafas?ndan saçlar?ndan tutup yalamas?na yard?mc? oluyor, hareketlerini kontrol ediyordum, usta bir fahi?e gibi yal?yor emiyor zevkten tavan yapt?r?p bo?almamam için yeri geldi?inde geri çekiliyordu 6-7 dakika kadar bu ?ekilde yalad?ktan sonra aya?a kalkt?, hiç bir ?ey söylemeden ellerini duvara dayay?p bacaklar?n? iki yana iyice ay?r?p götünü d??ar?ya do?ru verdi ve dönüp ?imdi kar??nda Ayça varm?? gibi davran hadi bakal?m dedi, e?ilip tertemiz ve k?ls?z götünü öpmeye ba?lad?m, art?k dönü? yoktu Ayça’y? sikmek için kocas?n? sikecektim kalçalar?n? öpüp ok?ad?m bir iki tokat att?m ama ?slak oldu?u için çok fazla ses ç?k?yordu sonra ellerimle kalçalar?n? iyice aralay?p tertemiz deli?ini dillemeye ba?lad?m, k?s?k sesle inliyordu Cengiz 1-2 dakika bu ?ekilde emdikten sonra yeter diye seslendi hadi içime gir art?k deyip du? jelinden eline s?k?p önce yarra??m? sonra deli?ini sabunlad? sonra yarra??m? eliyle tutup deli?ine dayay?p yava? yava? bast?r hadi dedi, bast?rd?kça inliyordu du? jelinin kayganl???ndan olsa gerek yarra??m?n ba??n? bir iki ittirmeyle götüne sokmu?tum, ikimizde derin derin nefes al?yorduk elini yarra??mdan çekti ask?da duran havlulardan birini al?p a?z?na koydu ve duvara dayan?p hadi ?imdi kökle dedi havluyla a?z?n? kapat?p ses ç?kmas?n istiyordu anla??lan hadi deyince son bir hamle ile yarra??m? götüne kökledim iyiki havlu ile a?z?n? kapatm??t? ç?kan ses bo?uk fakat oldukça yüksekti, götüne kökledikten sonra geri çeklip bir daha kökledim sabunlanm?? yarra??m götüne rahat rahat girip ç?k?yordu ellerimle kalçalar?n? tutuyor yarra??m?n götüne giri?ini seyrediyordum ikimizde zevkten inliyorduk, niyetim Ayça’y? sikmekti ama ak?bet kocas?na dönmü?tü Cengiz de daha önce sikilmi? gibi hareket ediyor ve yedi?i yarra??n zevkini ç?kar?yor inliyordu, k?s?k sesle vur diye inliyordu vur hadi Ayça’ya vuruyormu? gibi vur diyordu, o muhte?em emilmenin sonras?nda darac?k göte girmek iyiden iyiye azd?rm??t? tabi birde spor salonunun du?unda bunlar? ya?amak iyice tahrik etmi?ti art?k bo?al?p biran önce rahatlamak istiyordum, Cengize aban?p kula??na bo?almak üzeriyim dedim, içime bo?alt ama hepsini de?il dedi, bir iki defa götüne kökledikten sonra cengizin bedenine yap??t?m yarra??m? köküne kadar sokmu? ve titremeler içinde akmaya ba?lam??t?m muhte?em bir zevkti aç?kças? bu s?rada Cengiz eliyle yarra??m? ve ta??aklar?m? kavrad? ve yarra??m?n dip k?sm?na bask? yap?p yapt??? bask? ile bo?almam? durdurmu?tu, eliyle s?kt??? yarra??m? yava?ça götünden ç?kart?p önümde e?ildi ve tekrar a?z?na al?p emmeye ba?lad?, derin g?rtlak yap?yor yarra??m? bo?az?na kadar sokuyor kalan spermlerimi yutmak istiyordu, ben art?k hiç bir ?ey yapm?yordum elleriyle kalçalar?mdan kavray?p ritmi tutturdu ve a?z?ndan gidip gelmemi sa?lad? rahatlayan yarra??m kalan spermleri a?z?na bo?altmaya ba?lam??t? son bir hamle ile g?rtla??na kadar sokup tüm spermlerimi yutmaya ba?lam??t? bir eliyle ta??aklar?m? di?er eliyle de k?ll? gö?sümü ok?uyordu tüm spermleri yutmu? yalaya yalaya yarra??m? sakinle?tirmi?ti, aya?a kalk?p harikayd? tad?n? çok sevdim deyip akan suyun alt?na çekti beni eline ald??? jelle tüm bedenimi sabunlay?p y?kad?, tertemiz olmu?tum yine, sonra ta??aklar?ma bir öpücük kondurdu havlumu belime ba?lay?p du? kabininden ç?kart? beni fakat kendisi içerde kalm??t?, d??ar?ya ç?kar ç?kmaz masaj koltuklar?na oturdum ve 2 saat içinde ya?ad???m spor, sex ve s?cak suyun verdi?i rehavetle dinlenmeye ba?lad?m birkaç dakika sonra Cengiz de yan?ma geldi ve yan koltu?a oturdu, hiçbir ?ey olmam?? gibi davran?yordu sonra bana do?ru dönüp ya?ad?klar?m?z için çok te?ekkür ederim harikas?n ama sana bir?ey diyece?im ben ilk seferde ikna olmam haberin olsun deyip yan?mdan ayr?ld? ve soyunma kabinlerine gülerek ve ?ark? söyleyerek gitti…

( ?kna çabalar? ve Ayça… )

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort taksim escort Hacklink Hacklink panel Hacklink escort ankara bahçelievler escort escort escort escort travestileri travestileri Escort beylikdüzü escort kocaeli esgort izmir escort izmir escort izmir escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort taksim escort bahçeşehir escort bakırköy escort rus escort kızılay escort şişli escort beylikdüzü escort görükle escort sincan escort porno film izle erotik film izle mecidiyeköy escort kuşadası escort bayan bursa escort Antalya escort hurilerim.com eryaman escort demetevler escort porno porno kocaeli escort kocaeli escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa sınırsız escort bursa escort porno izle Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa escort görükle escort antalya escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com etlik escort sincan escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan güvenilir bahis