28 Şubat 2018

Cinsel Hayat-18 (Lise)

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Anal

Önceki hikayeler için ; http://xhamster.com/user/amanbea/blog/1.html

Çok ?ükür b?çak kullanmas?n? biliyordum. Gayet güzel ??k bir masa haz?rlam?? çay? koymu?tum. Tam o s?rada aybüke indi a?a??ya. O mini ?ortu gö?üs uçlar?n? belli eden ince bodysi ile. Masay? görünce çok ho?una giderek ?a??rd??. Yan?ma gelerek dudaklar?mdan bir öpücük ald?. Kahvalt?y? senin dudaklar?n? yiyerek yapmay? tercih ederim dedi. Güldük beraber. Biraz da bana yard?m ettikten sonra fidan ablay? ça??rmas?n? istedim.

Yukar?dan beraber indiler. Fidan ablan?n gözleri ?i?mi? çok belli oluyordu. So?uk bir sesle günayd?n dedi bana yüzüme bile bakm?yordu. Annesine oranla aybüke çok ne?eliydi. Masa haz?rlamama bile tepki vermemi?ti. Aybünin wcye gitti?i bir anda neyi oldu?unu sordum. Yok bir ?eyim desede ?srar ettim. Gece aybüke ile konu?tuk dedi. Kalbim h?zla çarpmaya ba?lad?. Ne konu?tunuz diyerek merakla sordum.

Aybüke sana a??k oldu?unu anlatt? dedi. Bir ?ey demedim o devam etti. Gece de gelip sana sar?larak uyudu?unu biliyorum dedi. Kovuldun git burdan diyecek diye dü?ünmeye ba?lam??t?m. Sen çok iyi birisin , bu durum her ne kadar aram?zdakileri bitirmek zorunda b?raksa da, beni çok üzdüyse de k?z?m?n seninle olmas? çok ho?uma gitti dedi. ?a??rm?? bir ?ekilde bakt?m surat?na. Benim ya??m belli aram?zdakilerin ya?anmamas? gerekiyordu sana çok kapt?rm???m kendimi diyerek devam etti. Sizi mutlu görmek beni de mutlu eder. Onu üzme dedi. Gözleri dolu doluydu.

Bana tekrar kad?nl???m? hat?rlatt???n için çok te?ekkür ederim dedi. Gözlerinden damlalar akt? bu s?rada. Ellerimle sildikten sonra. Bana bakarak yüzüne bir tebessüm ekledi ve art?k yasak a?k gözüyle de?il damat gözüyle bak?yorum sana dedi. Damat diyince bu i? çok ciddiye bindi diye endi?elenmi?tim. Surat?mdan anlad? heralde sizi evlendircek de?ilim korkma dedi. ?imdi eski ne?esine dönmü?tü i?te gülmeye ba?lad?. O s?rada da aybüke geldi.

Gözlerimin içine bak?p gülüyordu. Duymu? muydu acaba annesi ile konu?tuklar?m?z? diye dü?ünüyordum. Kahvalt?da üçümüzde ne?e içinde gülüp e?lendik muhabbet ettik. ?? stresim yoktu art?k tatil yapma zaman? gelmi?ti. Fidan abla hep denize gidiyoruz bugün arabaya atlay?p gezelim hemde al?? veri? yapal?m dedi. Üçümüzde olur dedik. Haz?rlanarak yola koyulduk.

?zmiri gezmek istediler. Kordonu ve kemeralt?y? gezdiler. Avmden al?? veri? yapt?lar. Para bol olunca neye harcayacaklar?n? bilmiyorlar gerçekten. Pahal? pahal? k?yafetler ald?lar kendilerine. Tabi bana da ben istemesemde pahal? markalardan pantolonlar ?ortlar tshirtler gömlekler hatta ayakkab? ve boxerlar bile ald?lar. Benim ailemin durumu da iyi olmas?na ra?men onlar gibi böyle her istedi?imi al?cak durumda da de?ildim aç?kças? ve onlar? bu zengin ya?am? benim çok ho?uma gitmeye ba?lam??t?.

Ak?am üstüne kadar gezdik. Gece de kordonda oturup içki içtik yemek falan yedik.Bu zamana kadar hep ben onlara kendimi anlatm??t?m. O gece onlardan kendilerini anlatmas?n? istedim. Fidan abla kocas?yla genç ya?ta evlenmi?. Kocas? evlendiklerinde s?f?rdan i? kurup zamanla zengin olmu? ve ?imdi istanbulda holdingleri evleri yat? falan varm??. Fidan abla aybükeye hamile iken paray? bulan kocas? aldatmalara da ba?lam?? tabi tipik türk dizilerindekiler gibi. Maddi durumundan dolay? da fidan ablada uzun bir süre ayr?lmak istememi?. Aybükeyi çok iyi özel okullarda falan okutmu?. Aybüke art?k büyüdü?ünde de ayr?lma karar? alm??. Zaten ayr? ya?ad?klar? için kolayca ayr?lm??lar. Aybüke babas?na k?zsa da gene de çok sevdi?ini falan da söylemi?ti. Dizilerdeki gibi hayatlar? vard? resmen.

Kordonun hemen arkas?nda alsancak gazi kad?nlar soka?? çe?it çe?it konseptleri olan barlarla dolu. Kordondaki o nezih ortamdan kald?r?p o barlardan birine götürdüm onlar?. Gece boyu dans edip e?lendik. ?çebildi?imiz kadar da içtik. Sabaha kar?? bir çorba içip kendimize geldikten sonra yava?ça evimize do?ru yola koyulduk. Fidan abla fazla içmemi?ti erken b?rakm??t? o yüzden arabay? rahat bir ?ekilde kullanarak eve geldik. Biz arabada aybüke ile uyumu?uz yolun nas?l geçti?ini anlamad?m bile.

Evin önünde fidan abla ikimizi de dürterek uyand?rd? geldik dedi öyle uyand?m. Saate bakt?m 7 gibiydi. Ba??m çatl?yordu ve midem de kötüydü. Arabadan inmeden denize gidip bir atlay?p gelelim mi teklifi sundum. Fidan abla hiç gidemem du? al?p uyucam gitmek isterseniz gidin hatta al anahtarlar? arabayla gidin diyip indi. Arkada oturan aybükeye döndüm. Gidelim hadi dedi. Eve gidip bikini ?ort giyip ç?kt?k. Yürüyerek benim çal??t???m yerde denize girecektik. Çünkü eve en yak?n yer oras? idi. Aybüke arabayla gidelim ama daha ?ss?z bir yere dedi.

Arabaya atlayarak denize girmelik kimsenin olmad??? yerleri arad?k.Benim o gizli mekan?ma götüremedim çünkü orda deniz ta?l?kt?. Rahat giremezdik. Güzel bir yer gözümüze kestirince hemen yak?na park edip yürüyerek o tarafa gittik. Sabah?n erken saatleri oldu?u için sahilde uzaklarda dahil kimsecikler yoktu. Hemen üstümüzdeki at?p aybüke ile suya girdik. Hava tam ?s?nmam??t? ama denizde so?uk de?ildi ve çar?af gibi mükemmeldi.

Biraz aç?larak yüzdükten sahile do?ru geri geldik. Su omzum hizas?nda faland?. Aybüke bana sar?larak kuca??ma atlad?. Suyun kald?rma kuvveti sa?olsun kuca??mda oldu?unu hissetmiyordum bile.Bacaklar?n? belime do?ru dolam??t?. Dudaktan öpü?meye ba?lad?k. Önce yava?ça birbirimize bakarak öpü?üyorduk.Çok geçmeden ikimizde ate?lenmeye ba?lam??t?k. Aybüke gözlerini kapatm?? suyun içinde am?n? da aletime do?ru dayam?? ona sürtünerek zevk al?yordu.

Suyun içinde bile ta? gibi olmu?tum. Benimde elim aybükenin kalçalar?nda bikinisinin içine sokmu? onun bana sürtmesine yard?mc? oluyor hemde kalçalar?n? m?nc?kl?yordum. Aybüke bacaklar?n? çözerek kuca??mdan indi bir anda. Elini ?ortuma atarak ?ortun ipini çözdü. Ve bacaklar?ma kadar indirdi. Aletimi eline alarak oynamaya ba?lad?. Tekrar kuca??ma atlayarak hadi gir içime dedi. Elimle bikinisini yana do?ru çektim. Aletimi hala tek elindeydi. Tek eliylede bana tutunuyordu.

Zorda olsa am?n? buldurtarak yava?ça içine ald?. So?uk suyun içindeki o s?cakl?k a??r? zevk veriyordu bana. ?ki elini de boynuma att?. Bende alttan hem kalças?n? hem de bikinisini tutuyor ve tempo yakalamam?z için indirip kald?r?yordum aybükeyi. Kimselerin olmay???yla birlikte aybüke zevk ç??l?klar?n? istedi?i gibi at?yordu hemde vücutlar?m?z çarpt?kça ç?kan su sesleri insan?n sex i?tah?n? daha da kabart?yordu.

D??ar?da aç?k alan da sex yapmam?z ve de suyun içinde olmam?z aybükeyi etkilemi?ti. Hiç bu kadar inledi?ini duymam??t?m. Çok fazla devam edemeden daha h?zl? geliyorum diyerek inlemeye ba?lad?. Sudan ç?kan seslerle beraber ç??l?klar? artt??? anda deli gibi kas?lmaya ba?lad? aybüke. Kendini iyice bana yap??t?rarak kitledi. Hem titriyor hemde inleyerek omzuma can?m? ac?tmayacak ?ekilde ?s?r?k at?yordu.

Kafas?n? kald?r?p tekrar öpü?meye ba?lad???m?zda alk?? sesi duyduk ard?ndan bravo gençler sesi geldi. Tedirgin bir ?ekilde sahile do?ru bakt???m?zda bi erkek bi kad?n bizim e?yalar?n hemen yak?n?na kurulmu?lar ve oturmu?lar bizi izliyorlard?. Hemen suyun içinde toparlanarak utangaç bir ?ekilde ç?kt?k sudan.

Kad?n?n bana adam?n aybükeye bak??lar? aras?nda yanlar?ndaki e?yalar?m?z?n oraya geldik. Toparlan?p hemen gitmek istiyorduk ikimizde. Adam bize do?ru dönerek rahats?z m? ettik dedi. Adama do?ru bakarak yani dedim. Kar?s?yla beraber gülmeye ba?lad?lar. Kar?s? lafa girerek lütfen rahats?z olmay?n oturun yan?m?za dediler. Tedirgin bir ?ekilde aybükeye bakt?m o da bana bak?yordu. Lütfen korkmay?n kötü insanlar de?iliz dedi kad?n.

Aybüke tedirginde olsa yanlar?na oturduk. Adam kendini tan?tt? ismi Emreymi? kar?s? Nur ile ayn? ya?ta 34 ya??ndalarm?? ve 14 y?ld?r beraber,8 y?ld?r da evlilermi?. Almanyada ya??yolarm??.Tatil için gelmi?ler buraya. Bizde sizin ya?lar?n?zda sizin gibiydik sizi görünce o y?llar geldi akl?m?za dediler. ?yi insanlara benziyorlard?.

Havadan sudan konu?maya devam ettikten sonra kad?n buras?n? 10 15 gün önce ke?fettik. Buraya ç?plak denize girmek için geliyoruz dedi. Bizim mekan?m?z? ke?fetmi?siniz dedi kocas? ona ek olarak. Aybükede ne?eli bir ?ekilde bizimde ne için burada oldu?umuzu gördünüz zaten dedi. Hepimiz baya gülmü?tük.

Kad?n kocas?na dönerek hadi geç olmadan girelim dedi aya?a kalkarak üstündeki uzun elbiseyi ç?kard?.Çok güzel bir kad?nd? surat olarak. Sar? toplu saçlar?n? k?pk?rm?z? bikini ile birle?tirmi?ti. Bikisinin içine zor s??an gö?üslerine tak?ld? gözüm a??r? dolgun ve büyüktü. çok güzel görünüyordu. As?l ?oku arkas?n? dönünce ya?ad?m. K?rm?z? tanga bikinisinin yanlar?ndan f??k?ran kalçalar? göz al?c?yd?. Gözlerimi alam?yordum resmen kitlendi?im anda aybüke kolumu m?nc?klad?. K?zg?n bir ?ekilde bak?yordu.

Kad?n beklemedi?imiz anda bikinisin üstünüde çözerek dolgun gö?üslerini ortaya ç?kard?.Resmen memelere özgürlük dercesine sallanarak ortaya ç?kt?. Doya doya bakmak istiyordum ama aybüke engel oluyordu sürekli. Kocas? da tshirtünü ve ?ortunu h?zl?ca ç?kard?. Göbekli bir adamd? kalkmam?? siki sik de?il bildi?in pipi ?eklindeydi. Aybükeye bak?nca ince ince gülüyordu. Adama güldü?ü belliydi.

Kar?s? ile birlikte denize girdiklerinde aybüke kad?ndan gözünü alamad?n çok mu ho?una gitti dedi. Cevap vermedim tabi. Ben cevap vermeyince aybüke önüme do?ru geçerek kuca??ma oturdu. Benim vücudum daha güzel diyerek gö?üslerini açarak gözüme sokmaya ba?lad?. Arkas? onlara dönük oldu?u için rahatt?. Tabiki bebe?im diyerek iki elimin içine al?p emmeye ba?lad???mda aybüke de bana sar?l?p kendine bast?r?yordu.

Bir süre gö?üslerini emdim. Bana bask? yaparak geriye do?ru yatmam? sa?lad?. Benle beraber üstüme do?ru yat?nca bir süre o ?ekilde hem öpü?üp hemde sürtünüyorduk. ?ort çok s?km??t?. Ç?kartmak istedim. Aybükeyi biraz kald?rarak ?ortumu dizime kadar indirdim. ?imdi daha rahat bir ?ekilde sürtünüyorduk. Aybükenin bikinisini yana do?ru çekip içine girmek istedim ama o adamla kad?n? göstererek olmaz dedi.

O s?rada adamla kad?n denizden ç?k?p yan taraf?m?za oturdular. Onlara do?ru bakt???mda kad?n kocas?n?n aletini eline alm?? oynuyor bizi izliyorlard?. Daha sonra kocas?n?n kuca??na e?ilerek a?z?na almaya ba?lad???nda kad?n?n aç?lan bacaklar? aras?ndaki am?na do?ru bakt?m. Am?n?n üstünde üçgen ?eklinde kesilmi? az k?l vard? geri kalan yerler tertemiz harika görünüyordu. Aybükeye onlar? göstererek bak onlar ba?lad? bile hadi dedim tekrar. Bu sefer beni k?rmad?. Bikinisini kendi aralayarak içine ald?. Dudaklar?m?z tekrar birle?ti?inde bende alttan vurdurmaya ba?lam??t?m.

Kad?n havlusunu ald? kocas?n?n da elinden tutarak hemen dibimize serdi havlusunu. Kendi yere çökerek ayaktaki kocas?n?n aletini a?z?na ald?. ?kimizde ?a?k?nl?k içerisinde dönerek onlar? izliyorduk.Adam?n aleti kalkm??t?. Kalk?k hali bile benimkinden hem k?sa hem de inceydi.

Adam kar?s?n? kald?rarak havlunun üzerine yatt?.Kad?n benimle kocas? aras?na girerek kocas?n? yalamaya devam etti. Kad?n?n o mükemmel poposu bacaklar?ma de?iyordu. Kad?n a?z?ndan ç?kart?p kocas?n?n aletini sol eline ald?. Ard?ndan di?er elini de aybükenin poposuna koyarak ok?amaya ba?lad?. Yava?ça ok?ayarak a?a??lara do?ru kayd?rd? elini. Ta?aklar?ma do?ru getirdi elini. Aybükeye girip ç?karken ta?aklar?mla oynuyordu.

Daha sonra kocas?n? da b?rakarak aç?k olan bacaklar?m aras?na girdi. Aybükenin poposunu benim ta?aklar?m? elliyordu. Daha sonra domalma pozisyonuna geçti?ini gördüm. Galiba aybükenin kalçalar?n? yal?yordu. Daha sonra a?a??ya inerek aybükeye girip ç?kan aletimi dillemeye ba?lad???nda aybüke itiraz edecek oldu ama kad?n lütfen kat?lmak istiyorum size dedi.

Aybüke bana dönerek gözlerimin içine bakt?. Bakma bana öyle sen nas?l istersen diyince biraz dü?ündü sonra tamam madem dedi kad?n aletime do?ru yakla?t? tekrar. Aybükeyi poposundan tutup kald?r?p içinden ç?kartt? aletimi.Bu s?rada kocas?da domalm?? bir pozisyon da bizle ilgilenen kar?s?n?n arkas?na geçip onu yalamaya ba?lad?. Kad?n diliyle gövdesini yalad?ktan sonra kafas?na do?ru ç?karak a?z?n?n içine ald?. Muhte?em yal?yordu orospu eliyle gövdesini tutuyor ikisini de orant?l? bir ?ekilde kullan?yor inip kalk?yordu. Aybüke kuca??mdan inerek kad?n? izlemeye ba?lad?. .

Kad?n aybüke inince h?zl? bir hareketle üstüme ç?kt?. Aletimi tuturak ni?anlad? ve içine yava?ça almaya ba?lad?. ?çine ald?kça sanki am?n? deliyormu? gibi hissettim. Aybüke kadar olmasa da dard? içi ve al?rken onun kadar da zorland?. Kad?n üstümde z?plarken kocas?da yan?m?za gelip kar?s?n?n kalçalar?n? gö?üslerini elleyip hem de bizi izleyip 31 çekiyordu. Kad?n nas?l a?k?m güzel sikiyor mu kar?n? dedi. Adam da harika sevgilim çok güzel giriyor içine dedi.

?a??rm??t?k bu konu?malara bunlar?n nas?l tipler oldu?u ortaya ç?km??t?. Kad?n aletimi içine ald?kça zevk ç??l?klar? at?yor bütün sesi sahile yay?l?yordu. Bir süre böyle devam ederken. Üzerimden indi .Bende kalkarak pozisyon de?i?tirmeyi dü?ünüyordum. Aybüke kad?ndan önce davranarak s?ra bende diyerek benim kalkt???m yere yatt?. Bacaklar?n? aralad??? yerde yerimi ald?m. Yava? yava? içine girerek sikmeye ba?lad???mda kad?nda aybükenin üstüne ç?karak dudaklar?na yap??t?. Aybükeyi sikerken bir yandan da kad?n?n o muhte?em kalçalar?n? yo?uruyordum.

Aybüke de deli gibi inliyordu. Kad?n aybükenin gö?üslerine inmi?ti. Aybüke bir yandan gö?üslerinin emilmesine bir yandan da aletime daha fazla dayanamayarak ikinci kez orgazm olmaya ba?lad?. Ç??l?k ç??l??a titreyerek orgazm olmu?tu. Aybükenin titremeleri bitince aletimi ç?kard?m. Biraz daha do?rularak kad?n?n am?na dayad?m. Tam o s?rada kocas? tekrar kad?n?n kalçalar?n? gerdirerek am?n?n ortaya ç?kmas?n? sa?lad?. Kendi elleriyle kar?s?n? siktiriyordu bana.

Kad?n?n içine girince kocas? kalçalar? b?rakarak 31ine devam etti. Köküne kadar yava?ça soktum kad?n? ç?ld?r?yordu. H?zlanmaya ba?lay?nca vücudum kad?na çarp?yordu. Her çarpt???m o büyük kalçalar? sallan?p dalgalan?yordu. Görüntü beni fazlas?yla mest etmi?ti. Çok fazla dayanamayarak geliyorum dedim. Kocas? içine bo?al lütfen dedi. Ayn? anda kad?n da bo?al içime erke?im diyerek inliyordu. Aletimi sokabilece?im son yere kadar sokarak içine do?ru oluk oluk ak?tmaya ba?lad?m döllerimi. Zevkten resmen an?r?yordum. Aletim zonklaya zonklaya içinde kald? bi süre.

Daha sonra aletimi ç?kard?m. Kocas? bunu bekliyormu? gibi kar?s?n?n kalçalar?ndan tutup kendine do?ru döndürdü. Ayn? pozisyonda am? benim spermimle dolu kar?n?n içine soktu ufak aletini. Kad?n?n içine çok az bi süre gidip gelerek kendi döllerini de kar?s?n?n am?na do?ru titreyerek bo?altt? adam ve de kendini kumlara do?ru atarak yatt?. Kad?n da erkeklerim benim harikas?n?z diyerek kalkt?. Denize gidiyorum dedi.

Aybüke bende geliyorum diyerek onla beraber gitti. Adam çantas?ndan sigara ald?. Bana da uzatarak ikram etti. Sigaralar?m?z? içip denizde temizlenen kad?nlar?m?z? izliyorduk. Adam numaram? istedi.Kar?s?n? tekrar sikmem için numaralar?m?z? veri?tik. K?zlar da gelip birer sigara yakt?lar. Biraz muhabbet ettik o esnada. Tam bir swinger çifti ç?kt?lar. Adam kar?s?n? siktirmekten zevk al?yordu.

Aybüke hadi gidelim uykum var çok dedi?inde onlarla vedala?arak ordan ayr?ld?k. Yolda arabaya do?ru giderken sessizdi aybüke. San?r?m pi?manl?k duyuyor bana k?z?yor diye hissederek elinden tuttum. Kafas?n? bana çevirip bakt? bende ona bak?yordum. Ho?una gitti mi dedi. Yani diyebildim sadece. Sen zevk ald?ysan ben daha çok ald?m a?k?m benim sana daha ne zevkler ya?at?r?m ben diyerek ellerini belime atarak sar?ld?. Ne yani k?zmad?n m? dedim. ?lk ba? k?zd?m k?skand?m hala k?skan?yorum ama senin zevk alman beni mutlu etti ho?uma gitti nedense dedi. Bu laflar?ndan sonra aybükeye daha çok ba?lanm??t?m. Bende ona s?k?ca sar?larak çifte kumrular gibi yürüdük bir süre.

Arabaya binip h?zl?ca eve girdik. Beraber yukar? ç?kt???m?zda fidan ablan?n odas?na göz att?k. Uyku gözlü?ünü ve kulakl???n? takm?? sadece küloduyla s?rt üstü bir ?ekilde yatm?? m???l m???l uyuyordu. Gö?üsleri ortadayd?. Aybüke bakma diyerek zorla odadan ç?kard? ve banyoya soktu beni.

Beraber du? ald?k. 1 posta da ?l?k suyun alt?nda fidan ablan?n duymamas? için fazla gürültü yapmadan sevi?tik. K?yafetlerimizi giydikten sonra a?a??ya salonda yatmaya gidiyordum ama aybüke göndermedi beni. Beraber uyumak istedi. Kafam?z? yast??a koyar koymaz sar?l?p uyumu?uz..

Bu da buraya kadar olsun. Bir sonraki hikayede görü?mek üzere..

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort taksim escort Hacklink Hacklink panel Hacklink escort ankara bahçelievler escort escort escort escort travestileri travestileri Escort beylikdüzü escort kocaeli esgort izmir escort izmir escort izmir escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort taksim escort bahçeşehir escort bakırköy escort rus escort kızılay escort şişli escort beylikdüzü escort görükle escort sincan escort porno film izle erotik film izle mecidiyeköy escort kuşadası escort bayan bursa escort Antalya escort hurilerim.com eryaman escort demetevler escort porno porno kocaeli escort kocaeli escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa sınırsız escort bursa escort porno izle Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa escort görükle escort antalya escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com etlik escort sincan escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan güvenilir bahis