28 Şubat 2018

Kar?m ile Ya?ad???m?z Muhte?em Grup Sex

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Merh?b? sevgili xhamster okurlar? bu h?kâyey? sizlerle payla?mamda k? neden asl?nda her erke??n içinde olan duygular?n y?ns?m?s?n? payla?mak ayn? zamanda biraz ?orumda bulunmak. Ad?m Kubilay 7 y?l?k evliyim 5 ya??nda bir o?lum var kar?m gerçekten güzel ve bak?ml? ben 28 ya??nday?m kar?m 26 ya??nda genç evlendik üniversite hayat?m?z? evl? ve birlikte geçirdik kar?m okuld? da çok güzel v? ?lg? çeken bir kad?nd?. Fakat evlilik i?t? renk katmasan?z b?rde çocuk oldu mu mutl?k? monotonla??yor. San?r?m bunun etk?s?yle internetteki arkada?l?k ve chat sitelerine sard?m ve ?radan evli bir kad?nla tan??t?m bu k?d?n oldukç? ?exy biri?di ve oda evliydi fakat ben ??tanbul’da o ?zmir de ?a???ordu fakat samimiyetimiz çok artm?? art?k SkyPe üzerinden web cam de sanal ?ex yapar duruma gelmi?tik.

?kimizde bir an önce görü?mek istiyorduk f?k?t bu çok mümkün görünmüyordu her gün telefonla görü?üp her gün web cam de birbirimize soyunuyorduk. Bir gün yaz tatillerimizi a?n? otele denk g?tirirs?k ve a?n? tarihe, görü?ebilece?imizi söyledi ben k?r?m? bir ?ekilde idar? ederim can?m çünkü ç?k k?sk?nçl?k y?ktur ?r?m?zd? ayr?ca rahat biridir T?k ba??ma yüzmeye gidiyorum desem ald?rmaz. Ya sen?n kocan nas?l kar??lar diye sordum. Oda kocas?n?n giyimine arkada?lar?na kar??mad???n? hatta nadir b?r ?ek?lde benden bile çok daha anlay??l? oldu?unu bir ?ekilde görü?ebilece?imizi söyledi. B?n k?r?m? da organize ederek S?n?l sevgilimle tat?l ve hotel?m?z? Antalya’da büyük bir yerden ayarlad?m. Fakat kar?m bir ?ekilde yakalarsa ne olur t?la?? ?arm??t? beni. Bunun için ona daha fazla vakit ay?rmaya ve kendisini rahat his etmesini sa?lamaya ona sexy k?y?fetler alarak k?sk?nm?d???m? r?h?t gezebilece?ini his ettirmeye ç?l??t?m hata s?n nokta inan?lmaz küçük bir bikini ald?m brezilya türü denilenlerden.

Zaten buna çok ?a??rd? ve giymekten çok keyif alaca??n? sö?ledi. Bir gün eve geldi?imde kar?m bilgis?y?rd? benim sanal sevgilimin bana ?ollad??? fotolara b?k?rken yakalad?m ve bana çok k?zd? ama olay? anlam?? de?ildi. Ben internete gördü?ümü fotolar? çok be?endi?imden saklad???m? söyledikçe kad?nsal ?eyler kend?s?n? b???nm?di?im için mi diye alamalar s?zlamalar k?zmalar. Sonund? can?m bu kad?n s?nd? olabilirdin sonuçta ba?ka erkeklerde senin fotolar?na bakab?l?rd? dedim. Bana bunu k??kanmaz m?s?n ba?kalar? da bana baksa fotolar?m bu ?ek?lde ba?ka erkekler?n eline g?çs? diy? sorunca bende A?k?m eve bir gün gelsem bir adam seni sikiyor olsa seni k?skanmam çünkü beni sevdi?ini ve bunu anl?k b?r haz zevk için yapt???n? bilirim ve hatta bir iste?in olup olmad???n? bile sorar usulc? çek?l?r?m deyin?e.. ?aka yap?yorsun diye tepk? gösterdi. Hay?r, ciddiyim ded?m, oda. O zaman beni s?vmiyorsun deyince ?na, b?k b??t? da söyledim tam t?rsi sevd???m için v? ?enin de beni sevd???n? bildi?im için bu küçük ayr?nt?lara tak?lmam ded?m.

Bana, ben s?ni asla ?ayla?amam ama b?nd?n ba?ka??yla olurs?n dayanamam d?di. Ben ?ine f?k? basm??t?m san?r?m olsun a?k?m dedim senin zevkin önemli ben?mk?s? 2. Plan deyince bana sar?ld? ve ç?k tatl? oldu?umu ama bu ?öylediklerimi samimi bulmad???n? söyled? bende ispatlayabilirim dedim o zaman ispatla ve e?er isp?tl?rs?n tatilde b?n? ald???n bikinileri giye?e?im ve h?tt? i?ter?en üstsüzde güne?lenece?im dedi. Bu beni ayr??a tahrik ?tmi?ti sevgilime olan odaklanmam birden bu noktaya yo?unla?t?. ?zmir’deki sanal sevgilimle konu?urken ufaktan kar?m biraz özgür his ettirmek için ne yapabilirim sence dedim od? bana daha önce int?rn?t? gördü?ü bir hizmetten bahsetti Masaj hizmeti Ma??age For wife denilen bir site kar?n?z için masaj ya??yor ve kar?n?z?n her noktas?na ve istedi?iniz gibi. Sit?yi inceleyince tam arad???m buydu özel bir w?b s?tes?nden randevu için ba?vurdum masörün isteklerini yerine getirdim ve ertesi güne randevu ald???m gibi kar?m?n yan?na ko?tum.

A?k?m dedim ?ar?n sana masaj ??marlayaca??m k?r?m hangi S?a diye sordu ben bu ?efer aya??na gelecek bebe?im ü?telik çok egzotik ma?aj ?apt?rabilirsin bende izle?ece?im sende gör bakal?m Kar?m?n sexyli?inden zevk ?l?yor muyum, alam?yor muyum kar?m nas?l ki dedi bu masaj b?nd? seninle birlikte masörde ç?plak oluyor ded?m ama detaylar?n? anlatmad?m. Kar?mda üst?l?m?di ?rt?si gün ?? yerinden internet üzerinden ona ç?k s?xy bir k?y?fet al?p ?yn? gün teslim olm?s?n? sa?lad?m ?ç?nde, eve g?ldi?imd? üzerinde görm?k istiyorum a?k?m notunu eklettim. Aynen ded???m gibi eve gitti?imde kalçalar?n? zor k?p?t?n s?rt? derin dekolte gö?üsl?ri aç?k elbisesi ile ben? kar??lad? kap?dan içeri girer girmez öpü?tük on? haz?r m?s?n dedim ?nl?m?m??t?. Masör g?l?c?k bir saat sonra d?yinc?, ben ?nanmam??t?m sana dedi bende bekle ve gör dedim. Tam saatinde masörümüz arad? gelm??t? kar?ma oturm?s?n? benim ka??y? açaca??m? sö?ledim ma?örümüzü kar??lad?m k?p? önünde çok rahat olmas?n? ri?a ettim kar?m?n ilk deneyimi olaca??nda söyled?m masör ga?et n?rmal kar??lad? ?daya g?çti?imizd? kar?m bütün zaraf?tiyl? oturuyordu ben ve kar?m b?r kadeh vi?ki ald?k f?k?t ma?ör su ?le y?tindi. Masaj için yatak odam?za geçti?imizde masör benden kar?m? soymam? rica etti.

Birden heyecanlanm??t?m kar?m? ba?ka bir adam ?ç?n soymak çok ho?uma g?tm??t?. Kar?m? soyunca gö?üsler ve tangas? kald? kar?m?n tangas?n?da ç?karmak istedim fakat kar?m o kals?n d?mi?ti sonra masör soyundu ?da boxer? ile k?lm??t? kar?m?n aya??ndan ma?aja ba?lad? ayak bacak ve kalça derken kar?m?n tüyl?ri diken diken olmu?tu sonra di?er aya??na masaja geçmek için kalkt? ve boxer ?n? ç?kard? y?t???n ucuna oturdu ve kar?m?n aya??n? d?rek sikinin üstüne koydu masörün sikini his eden kar?mda bir titreme meydana geldi m?sör k?r?m?n a?a??na ve b?c???n? masaj yapt?ktan sonra kalças?na geldi?inde kar?m?n tangas?n? çekti ve ç?kard? kar?m ses?n? ç?karmad? s?nra kar?m?n kalças?na ve vaj?nas?na bir güz?l masaj ya?t? kar?m?n ?m?n?n v?c?k v?c?k s?sini duyabiliyordum masör kar?m?n s?rt?na masaj ?apmak için kar?m?n kalças?na oturdu da?aklar?n? his eden kar?m?n kalçalar?n?n haf?f kalkt???n? gördüm.

Masör s?rt?na ma?aj y?p?rken yata??n k?nar?na gittim yar?m bir ?eklide oturarak kar?m?n dudaklar?ndan ö?erken bir elimle kar?m?n s?rt?n? ve k?lç?l?r?n? ok?amaya b??l?d?m k?r?m? nas?l? ded?m k?r?m müthi?sin kocac???m bu adam? haftada bir getir bana dedi s?nra tekrar öpü?me?e ba?lad?k kar?m?n kalças?n? ok??rken ?lim masörün da?aklar?na ve sikine de?iyordu na??l oldu anlamd?m m?sörün sikini tutum bir ?k? s?vazlad?m ve k?r?m?n kalça ars?ndan içeri sokun ca kar?m?n gözl?ri fal t??? gibi aç?ld? h?fif do?ruldu ve benim boynumdan tutarak dudaklar?na bast?rd? i?t? bu ?an?m ko?am dedi masör kar?m?n içinde gidip gelemeye b??l?m??t? bende Altan el?m? sokarak kar?m?n am?n? ve masörün da?aklar?n? ok?u?ordum sonra masöre uz?nm?s?n? ric? ettim ve kar?m?n el?nden tutarak masörün sikinin üstüne yüzü b?n? dönük ?ekilde oturm?s?n? sa?lad?m k?r?m m?sörün ?iki üzerinde oturu? kalkarken kul???m? bunlar hiç hes?pt? yoktu a?k?m ho?una g?d?yor dimi di?e ?ordu.

Bende sana yeniden â??k oluyorum kar?c?m deyince temp?sunu ?rt?rd? ve kafam? am?na bast?rarak içinde yarak ol?n am?n? yalamam? sa?lad?. D?l?m hem kar?m?n am?nda hem de masörün ?ikinde gezinirken içimde harika bir ?eyler oluyordu. Sonra masör nereye bo?alay?m diye sordu kar?m kocam karar versin dedi bende içine dedim m?sör volkan gibi patlam?? ola?ak ki kar?m?n am?ndan ?permler ta??yor ve benim a?z?ma bula??yordu s?nra kar?m ?ç?nde ç?karak ?iki am?n?n üstün? sürerek t?mizl?m?y? ba?lad? b?nd? kar?ma yard?mc? oldum v? masörün sikini s?karak en s?n ?perme kadar bo?altt?k. Sonra masörümüzü u?urlad?k kar?m te?ekkür etti y???d?kl?r?n?n harika oldu?unu ve art?k b?n? daha çok güvene?e?ini söyledi. Bu süreden tat?l e kadar geçen zamanda kar?mla daha ç?k ilgilendim tabi sevgilimi ?hmal etmedim masör konu?unda da sevgilime geldi masaj y?pt? g?tt? güzeld? cevab?n? verdim. heps? buydu, tatile her sene yapt???m?z gibi arabayla gidecektik ç?cu?u babaannesine teslim ettik ve yolla ç?kt?k yolda kar?mla her f?rsatta elle?tik kokla?t?k fakat b?n ?evgilimi gör?c??im için ç?k he?ecanl??d?m ot?l? giri? yapt?k ?dam?za girdi?imizde k?r?m du? almak istedi?ini söyled? bende hemen balkona ç?karak sevgilime mesaj att?m onlarda giri? yapm??lard? d??ar?da bir yerde bulu?abiliriz dedi.

B?nyonun kap?s?n? aralayarak kar?ma biraz g?zm?y? g?d?yorum dedim. Oda tamam bende valizleri yerle?tiririm dedi tatilimiz uzundu çünkü 10 gün orada kalacakt?k ben aceleyle d??ar? ç?kt?m ve o muhte?em sevgilim kar??madayd? sank? 40 y?ld?r tan???yormu?uz gibi sar?ld?k v? öpü?tük sonr? daha tenha bir yer aramaya b??l?d?k çünkü ben koc?s?n?n görmesinden çok tela? ed?yordum. Otelin bir k?sm? villalardan olu?u?or ve bahçelerinin ?r?l?r?nd? çok tenha bo?luklar mevcuttu o aralardan birine g?rd?k ve öpü?me?e ba?lad?k sevgilimin ?t??ini kald?rd?m ve kalçalar?n?n ara??ndan gir?r?k sikmeye ba?lad?m çok uzun ?ürmeden bo??ld?m.. Oldu?umuz yerde çöküp kald?m. Sevg?l?m ak?am odas?na gelme?ini söyled?. Ben nas?l ?lur kocan yok mu deyince uyku hap? getirdi?ini koca??n? uyutaca??n? bel?rtt?. Heyec?nl? olaca?? için kabul ett?m ve ayr?larak od?l?r?m?z? gittik. Odaya girdi?imde kar?m bornozl? kendini yata?a atm??t? aralanm?? bornozdan am? görünü?or ve ?ata?a sular? damla?m??t?.

Can?m ne oldu dedim? H?ç a?k?m derken yüzü k?zarm??t? elimi ?m?n? atarak h?di ??r?l??klam??n ?öyle dedim ??rarlar?ma dayanamad? v? balkondan yan ?day? izledi?ini yabanc? bir çiftin s?k??mler?n? gördü?ünü çok tahrik oldu?unu söyledi. Bende seni fark etmedilermi diy? sordum ?d?m beni görünce kar?s?na daha aband? daha sert sikme?e ba?lad? ded? benede çok etkilendim a?k?m k?zm?d?n dimi diye ekledi. Bunun üzerine ??k?m k?zmaya?a??m? tam tersi nekadar mutlu oldu?umu biliyorsun dedim. ?stersen bu ak?am y?m??ind?n sonra ayr? tak?lal?m bu tehsisin iki büyük bar? var dedim K?r?m ben bu ak?am için süper mini bir elb?se giy?c?ktim a?k?m sonra ?orun olmas?n dedi. Yok dedim a?k?m zat?n herkes yar? ç?plak burada ne ol?c?k dedim. Yeme?e gitti?imizde yan m?s?d? 2 adam?n kar?m? ke?ti?ini f?rk ett?m kar?ma bunlar sanam? bak?yor d?di?imd? esmer ol?n izledi?im adam a?k?m dedi bunun üzerine bende tuvalete gitm?k için kalkt?m amac?m adam?n kar?mla konu?ma??n? ?a?lamakt?. Döndü?ümde adam m?s?m?zd?yd? sel?ml??t?k adam gülerek pi?kin bir ?ekilde ayr?ld? ?d?m aslen Türk v? ABD d? ya??yormu? birlikte k?r?s? ve bir ç?ft arkada??yla gelmi?ler. Kar?mada isterseniz ak?am birlikt? bir ?eyler iç?lim ko?an?zda biz? k?t?ls?n diy? ?ormu? adam ben istersen ?en kat?l a?k?m ben biraz gezinece?im dedim kar?m hiç itiraz etmeden olur ?an?m dedi.

Adam ç?k yak???kl? de?ildi ama fizi?i güzeldi. Y?m?kl?rimiz bittikten sonra ?evgilim seni odada b?kliyorum diye mesaj att? çok he?ecanlanm??t?m he?ecandan sikim kalkmaz korkusu?la ?insel performans hap? bile alm??t?m. Oda?a gittim kap?y? çald?m sevg?l?m sü?er sexy b?r ?ekilde kar??mdayd? ö?ü?erek ?çer? girdik yata??n yan?na gitti?imde k?cas? ç?r?lç?pl?k u?u?ordu. Uyanmaz dimi dedim sevg?l?m hay?r dedi ve koc?s?n?n ayakuçlar?na do?ru domalarak elbisesini yuk?r? kald?rd? ve tangas?n? kenara çekerek sikimi arka deli?ine gele?ek ?ekilde yerle?tirdi ilk defa bir kad?n ben istemeden k?ndisini götten sikm?mi istiyordu. Bast?rd?m ve içinde?dim fena tahr?k olmu?tuk ben sevgilimi sikerken od? kocas?n?n götüne do?ru uz?nd? ve götünü y?l?m?y? ba?lad? uyanmas?ndan çok çekini?ordum ama s?vgilim çok rahatt?. F?zl? tahrik ?lmam?n etkisiyle geliyorum a?k?m dedim ve s?vgilim sikimden kurtul?r?k bana dondu ve s?k?m? tutarak ko?as?n?n kalçalar? üzerine ç?kti. Ne y?p?yorsun can?m d?dim. Bana k?cam?n kalçalar?na bo?alman? isti?orum d?di öyle bir hazla bo?ald?m ki kocas?n?n kalçalar? ve ??rt? sperm olmu?tu. Sonra koca??n?n yan?na uzand?k çok geçmeden ilac?nda ?tkisiyl? s?k?m ?eniden kalkm??t?.

Sevgilim yata?a uzanmam? söyl?di v? üzer?me oturdu üstümde gidip gelirken boynumu yalamak bahan?siyl? ?açlar?yla bütün yüzümü kapatt? çok tahrik ediciydi fakat kocas?n? göremiyordum. Birden da?aklar?m? ok?ayan bir el his ettim. Ne oluyor diye t?la?la sevgilimi hafift?n ?t?nce ko?as?n?n bizi izl?rk?n bir elinide d???kl?r?m? götürüp ok?ad???n? gördüm ?anikle iyi?e do?ruldum. Bir?eyler söylemeye çal???rken sevgilim, a?k?m rahat ol ?ana kocam anlay??l? biridir dedim dedi ve k?cas?na dön?r?k öyle de?ilmi a?k?m diyerek öpücük k?ndurdu. B?n ilk ?oku atlat?ktan sonra gülüms?dim ve demek bana sürpriz yapt?n?z dedim s?vgilim ama bu son sürpriz de??l diyerek üzerimde z?plamaya ba?lad? koças?da arka tarafa geçm?? kar?s?n?n kalçalar?n? ve am?n? yalamaya çal???yordu. Sevgilim koc?s?n?, aferin ak?l? çocuk uslu koca gibi l?fl?r sö?lerken kap? çald?. Ben birinimi b?kliyorsunuz diye s?rdum s?vgilim buda sana di??r sürpr?z?m ded? ko?as? ile b?rl?kte b?ze önerdi?i ve muhte?em hizmet ald???m?z Masör Emr? gelmi?ti inanamad?m nas?l yani dedim?

Sevgilim Emre’nin ??llard?r kendilerinin masörü oldu?unu ve emreden sonra 2. Erkek ol?r?k benimle oldu?unu söyledi. Emre yi her y?l tat?ller?ne dahil edi?orlarm??. Sevgilim ve 3 ?rk?k olacakt?k. S?vgilim kocas?na emre yi soymas?n? emretti bu s?rada emre kurallar?m? biliyorsunuz d?ye benden te?it ald? m?sör emre nin çi?nemedi?i kesin kurallar? vard?. Evet dedim hala ?oktay?m dedim. Sevg?l?m?n koc?s? Emre’yi soymu? v? sad?c? B?xer? kalm??t?. Sevgilim üzerimden k?lk?r?k b?ni aya?a kald?rd? ve Emre’nin önünde diz çöktürdü ?imdi boxer?n? a?z?nla ç?kar dedi. Ben Emre’nin box?r?n? a?z?mla ç?karmaya çal???rk?n oda emre n?n gö?üslerini yalamaya ba?lam??t? k?cas?nda onun arkas?na geçmi? götünü yal?yordu. Muhte?emd?k har?ka bir manzara vard? bu arada k?r?m? dü?ündüm acaba ne yap?yor diye. Sonra ?evgilim Emre’ye oral sex yapmaya ba?lad? iyice domalm??t? bende alt?na girerek am?n? yalamaya ba?lad?m bu s?r?d? koças?da benim üstümde durarak götünü y?l?yordu ç?k muhte?em b?r tabloydu emre sevgilimi yata?a ç?kard? ve domaltt? ve sikme?e ba?lad? bana da 69 pozisyonu ?eklinde sevgilimin alt?na gelmemi söyledi ben sevgilimin am?n? yalarken Emrede sevgilimi sikiyordu.

Bu s?rada Emre’nin da?aklar?n?da ?al??ordum koças?da Emre’nin bacaklar?n?n aras?ndan kafas?n? sok?r?k b?ze y?rd?mc? ?lmaya çal???yordu emre yine sordu nereye bo?alay?m diye kocas? için? bo?al lütfen dedi emre 1 dk daha gidip geldikten sonra bo?almaya ba?lad? gidip gelmeye devam ed?yor ve spermler d??ar? ta??yordu koc?s?yl? bizde en çok spermi kapmak için y?r???yorduk emre çekince sevgilim yata?a uz?nd? ve böyle temizleyin beni dedi ?evgilimin koca?? ve ben onu iyic? yalayarak temizlemi?tik. Sonra oturduk ve biraz konu?tuk detaylar? ve planlar?n? ö?rendim. Harikayd? akl?m kar?mdayd? ?m? oradan ç?kar ç?kmaz oda?a ko?tum çünkü k?r?m a ma?örünü getirdi?imi söyleyecektim. Fakat kar?m ?dada yoktu o zaman bardad?r d?ye bara gittim ?rada da yoktu t?l?fonuna d? b?km?yordu k?r?m? arama?a ba?lad?m villalar?n aras?nda tenha bir yerde sesini duydum ve gizlic? ilerledim masadaki iki adamla arada bi ?erde öpü?üyordu önce biri öpüp gösüperini ok?uyor sonra d??er?ne dönüp onla yiyi?i yordu adamlardan biri s?k?n? ç?kard? ve eline verdi Sonra Türk olan sikini ç?kard? ve di?er eline verd? sevgilim ?adece elimle sizi bo?alt?r?m dedi kocama ihan?t edemem deyince ?a??rd?m.

Neden böyle bir ?ey d?dik sanki 20 dakika ?d?ml?rl? yiyi?ti ve onlar? eller?yle bo??ltt? sonra 3 sarma? dola? oradan ayr?l?rken ben k??arak odama gittim. Kar?m geldi?inde TV izli?ordum. Ona n? ?apt?n yeni arkada?lar?nla e?lendi mi dedi?imde evet barda bir ?eyler içtik ve kar?lar?yla s?hbet ettim dedi tabi hepsi bu de??ld? ama kendisinin ?nl?tm?s?n? bekledim bunu da sonra yazaca??m E?er hik?ye ile ilgili m?nt?kl? yorumlar olursa san?r?m daha ?evk il? yazar?m

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


taksim escort escort ankara taksim escort bahçelievler escort sincan escort çankaya escort Escort escort escort escort travestileri travestileri escort kocaeli esgort izmir escort izmir escort izmir escort etlik escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort bakırköy escort rus escort kızılay escort kocaeli escort kocaeli escort şişli escort beylikdüzü escort görükle escort Casibom Casibom Giriş Casibom Güncel Giriş erotik film izle gaziantep escort Casibom mecidiyeköy escort kuşadası escort bayan ensest hikayeler Antalya escort hurilerim.com eryaman escort demetevler escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com porno porno beylikdüzü escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa sınırsız escort bursa escort porno izle Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa escort görükle escort antalya escort şişli escort gaziantep escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj antalya rus escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort