28 Şubat 2018

Genç Misafirimiz  Bölüm 2

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

Hava alan?na giderken kar?m oldukça heyecanl?yd?. Selim’i kar??lamam?z daha ço?kulu oldu bu sefer. Ne de olsa daha yak?nla?m??t?k ilk ziyaretinde. Sar?l?p öpü?tük. Dilek’in davran??lar?nda pek çekimserlik hissetmedim. Konu?tuklar?m?z bir ?ey de?i?tirmemi?ti. 

Bir kaç gün geçmi? bu durumu kabul etmeye ba?lam??t?m. Selim eve al??m??t?. Okulu yoktu. Gündüzleri ç?k?p dola??yor daha kendi hayat? olmad??? için ak?amlar? genellikle beraber yemek yiyorduk. Bir ak?am eve geldi?inde Dilek de i?ten dönmü?tü. Selim’in elinde kocaman bir çiçek Buket’i vard?.

-Dilek ablac???m, bunlar sana.

-Nerden ç?kt? bunla böyle?

-Bir neden mi olmas? laz?m abla. Görünce seni dü?ündüm. Ald?m.

Dilek, çiçekleri bir eliyle al?rken ötekiyle de Selim’e sar?ld?. Yana??ndan öptü. Selim de ona s?ms?k? sar?l?verdi. Bir eli kar?m?n belinde, bedenleri tamamiyle bir birine de?iyordu. Dilek’in üstünde incecik bir ev elbisesi vard?. Sütyensiz olgun gö?ülerinin aralar?nda ezildi?ini gördüm. Selim de onu kula??n?n biraz alt?dan öptü. Bir iki saniye kokusunu içine çeti. Bu çocuk gerçekten hissettiriyordu kar?ma onu istedi?ini. Benden de çekinmiyordu aç?kças?. Rahatt?. Prens gibi yeti?tirilmi?ti zengin piç kurusu.

Yemek yerken akl?ma Türk arkada?lar?m?z?n k?z? geldi. Selim’le ya??tlard?. Tan??t?rmay? teklif ettim. Güzel bir k?z oldu?unu söyledim. Selim’in ho?una gitti fikir. Aç?kças? beni de çok tahrik giderdi Sibel. Tam bir afetti. Belki Selim’in sayesinde daha çok görürdüm k?z? ben de. Kar?m kendisine ilginin azalaca??n? dü?ünüp istemese de belli etmedi. “Çok Iyi olur ” dedi.

Ertesi gün bir f?rsat yarat?p gençleri tan??t?rd?k. Uyu?tular. Bir iki kere d??arda bulu?tuktan sonra bir ö?leden sonra Selim Sibel’i eve getirdi. Ço?u günler evden çal??t???m için evdeydim. Benimle biraz havadan sudan görü?tükten sonra Selim bir ?ey gösterme bahanesiyle Sibel’i kendi bölümündeki odas?na götürdü. Niyetleri belliydi. Ben de heyecanland?m aç?kças?. 
?
Aradan biraz vakit geçince dayanamad?m. Ayaklar?m?n ucuna basa basa onun bölümüne gittim. Kap?s? aral?kt?. Yatak odas?nda de?illerdi. Salonda kanepeye oturmu? konu?uyorlard?. ?kisi de birazdan yapacaklar?n? biliyor, olaylar?n o tarafa do?ru gitmesi için yak?nla??yorlar, ?akala??yorlard?. Sonunda Selim ona sar?l?p öptü. Ondan sonra her ?ey kendili?inden h?zla geli?ti. Sibel de tahmin etti?im kadar ate?li bir k?zd?. Divanda alt alta, üst üste sevi?ir hale gelmeleri sadece saniyeler ald?. Hala elbiseleri üstündeydi. Ben heyecanla onlar? dikizlerken yatak odas?na gitmesinler diye dua ediyordum. Teker teker elbiseler ç?k?p yere at?lmaya ba?lad???nda elim bacak arama gitmi?ti bile. ?
Bu ya??mda, gencecik çocuklar? dikizlemek utand?rsa da nas?l olsa farketmezler dedim. Hele Sibel’in görmeyi hayal bile edemeyece?im ç?ld?rt?c? güzellikteki vücudu ortaya ç?kt?kça çak?l?p kald?m yerimde. Dip diri taze gö?üsleri, yuvarlac?k kalças? ve incecik beli muhte?emdi. Uzun sar? saçlar?, narin omuzlar?… Selim de a?a?? kal?r de?ildi. Uzun boylu, atletik ve kasl? vücuduyla harika görünüyordu. Üstünde hala boxer ? vardi. Öylece sevi?meye ba?lad?lar. Nas?l enerji dolu, nas?l ?ehvetle sevi?iyorlard? gençliklerini k?skand?m. Selim birazdan boxer ?n? indirdi ve Sibel in bacak aras?na girdi. göremiyordum erkekli?ini. Sibel’e dayad? ve yava?ça girmeye ba?lad?. Sibel irkildi. “Dur! Dur! ” diye ittirdi Selim’i refleksle. Selim geri çekilince onun bacak aras?na bak?p ?a?k?n ve korkmu? bir ifadeyle,

-Oha! Bu ne ya?, dedi. Göremedi?im için merak ediyordum. Selim,

-Büyük mü ?, diye sordu sanki bilmiyormu? gibi. “Delimisin? Hayatta  alamam ben bunu”  

-Al??t?ra al??t?ra yapar?z canim. 

-Buna ben bir y?lda al??mam Selim. A?z?mla bo?altay?m seni.
 
Selim kas?klar?n? Sibelin a?z?na getirip dayad? hala tam göremiyordum ama a?z?na bile zor alabiliyordu k?zca??z. Ama ?imdi am?n?n güzelli?ini seyredebiliyordum Sibel’in. Tra?l?, p?r?l p?r?l bir am Elimi kilodumun icine sokup 31 çekmeye ba?lad?m. O kadar azg?nd?m ki 2 saniye de geliverdim. Görmelerinden korktu?um icin Selim’in gelmesini beklenmeden kaçt?m.

Banyoya girip temizlenirken kalbim heyecandan yerinden ç?kacak gibiydi. Bir daha böyle bir ?ey yapmayaca??m dedim kendi kendime. Tam bir rezalet olurdu yakalan?rsam. Ama bir kaç gün sonra Sibel tekrar geldi?inde yine dayanamad?m kap?n?n önünde dikildim. Kap? yine aral?kt? ?ans?ma. Bir kez daha Sibel ve Selim’in güzel vücutlar?n? sevi?irken seyredip 31 çektim ve hemen uzakla?t?m.

Hafta sonu Dilek’in 29uncu ya?günüydü. Arkada?lar?m?zla bir restaurantta kutlad?k. Kalabal?k de?ildi gurubumuz. Ama nezih, e?lenceli bir parti oldu. Büyük partiyi 30uncu ya?a sakl?yorduk. Selim de kat?ld? bize, tabii yeni k?z arkada??yla. Ya? günü oldu?unu son anda söyledi?imiz için hediye alacak f?rsat? olamam??t?. Buna çok üzülmü?. Bize farkettirmeden kasaya gidip bütün yeme?in hesab?n? ödemi?. Hepimiz ?a??rd?k. Özellikle yüklü bir hesap oldu?unu dü?ünürsek yapt??? büyük bir jestti ama beni zor durumda b?rakt? masan?n erke?i ve partinin sahibi olarak. Neden yapt?n diye sitem ettik ama sonunda tabii çok te?ekkür ettim.

Ertesi ak?am Selim, Dilek’ten çok sonra eve geldi. Bu arada Dilek’le onu konu?tuk. Evimizin düzeninin de?i?mesinden biraz rahats?z oldu?umu biraz hissettirmeye çal??t?m. Kar?msa bu durumdan çok ho?lan?yordu.

-A?k?m, böyle genç yak???kl? bir çocu?un bana gösterdi?i ilgiyi nas?l engellerim. Çok ho?uma gidiyor ilgisi. Ke?ke daha fazla gösterse. Ak?amlar? yatakta benim daha azg?n olmam ho?una gitmiyor mu?

-Gidiyor tabii. Ama k?skan?yorum da biliyorsun. Kontrolü kaç?rmayal?m diye diyorum.

-Hiç Merak etme a?k?m. Her ?ey çok güzel olacak.

Bana sar?l?p kula??ma,

-Seni çok seviyorum.
diye f?s?ldad?.

Rahatlam??t?m nedense. BIrazdan Selim geldi. Elinde bize göstermeme?e çal??t??? bir paket vard?. Sormad?k. Sofra zaten haz?rd?. Oturup yemeye ba?lad?k. Yeme?in sonunda selim aya?a kalkt? elindeki küçük kutuyu Dilek’e uzatt?.

-Dilek ablaci?im do?um gunun kutlu olsun.

Kutunun üstündeki markay? görünce ikimizde afallad?k. Ünlü Frans?z mücevhercisinin en ucuz tak?s?n?n bile binlerce dolar oldu?unu biliyorduk.

-Çok küçük bir ?ey.

Dilek ?a?k?nl?k içinde ald?. Kutuyu açar açmaz, “?nanm?yorum sana” dedi heyecanla. Görebildi?im kadar?yla çok güzel iki elmas küpeydi. Bu de?erde hiç bir mücevheri olmam??t? Dilek’in ?imdiye kadar.

-Takabilirmiyim abla?

Masan?n öteki taraf?na geçti. Kar?m ?a?k?nl?ktan daha te?ekkür bile etmemi?ti. A?z? kulaklar?nda, eliyle saç?n? yana çekip boynunu hafifçe e?di. Öteki eliyle tuttu?u kutuyu Selim’e do?ru uzatt?. Selim küpenin birini al?p Dilek’e daha da yakla?t? kar?m onun nefesini boynunda hissediyor olmal?yd?. Bir eliyle kar?m?n kulak memesini tuttu. Küpeyi yakla?t?rd?. Ucunu a??r a??r gezdirip deli?i buldu. Ayni a??rl?kta ittirerek deli?e soktu. Sadece nefeslerinin sesi duyuluyordu. ?tinayla arkas?n?n kilidini takt?. Dilek öteki kula??n? çevirdi. A??r a??r öteki küpeyi de takt?. Ben sessizce izliyordum olanlar?. Selim, Uzaktan bakmak için bir ad?m geriye çekilirken son bir hareketle eliyle hafifçe kar?m?n kula??n? ok?ad?.

-Çok yak??t? Dilek abla. Hakikaten.

Dilek hemen aynaya ko?tu heyecanla. Çok mutluydu. Ellerini kulaklar?na götürüyor. Kendine de?i?ik aç?lardan bak?yordu.

-ÇOK GÜZELLER! ÇOOOOK GÜZELLER!

Sonra H?zla Selim’e ko?up boynuna sar?ld?.

-Çok te?ekkür ederim Selim’ci?im! Çok te?ekkür ederim! Can?m benim! Muhte?em! Sen Bir Tanesin!

Selim’i öpücü?e bo?maya ba?lad? yüzünün her yerini öpüyordu.Yanaklar? ruj içinde kalm??t? Selimin. Çenesi ve duda??n?n yanlar? da. Sonunda ço?u duda??n?n yanlar?n? hedefleyen öpücüklerle b?rakt? Selim’i. Selim de çok mutlu görünüyordu. Ben ne diyece?imi bilemedim. Kabul etmemek gerekti?ini dü?ünüyordum böyle pahal? bir hediyeyi. Ama kar?m o kadar mutluydu ki ?u anda bir?ey diyemezdim.

O ak?am kar?m benimle kulaklar?nda yeni küpeleriyle sevi?ti. Selim’in ismi dudaklar?ndan hiç eksik olmad?. Kar?m? yine a?z?mla getirdim. Bo?al?rken Selim, sevgilim seninim” diyordu. Bunu ilk defa söylüyordu.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort taksim escort escort ankara bahçelievler escort escort escort escort travestileri travestileri çankaya escort Escort beylikdüzü escort kocaeli esgort izmir escort izmir escort izmir escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort taksim escort bahçeşehir escort mersin escort bakırköy escort rus escort kızılay escort Bahis siteleri şişli escort beylikdüzü escort görükle escort gaziantep escort gaziantep escort erotik film izle mecidiyeköy escort kuşadası escort bayan ensest hikayeler Antalya escort hurilerim.com eryaman escort demetevler escort porno porno kocaeli escort kocaeli escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa sınırsız escort bursa escort porno izle Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa escort görükle escort antalya escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com etlik escort sincan escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan güvenilir bahis